skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The language of websites

Boardman Mark

London ; New York : Routledge, 2005. - (025.04 BOA 2005) - ISBN0415328535 (hb);ISBN0415328543 (pb)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    The language of websites
  • Tác giả: Boardman Mark
  • Chủ đề: English language -- Usage; Web sites; World Wide Web
  • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Intertext (London, England)
  • Nơi xuất bản: London ; New York : Routledge
  • Năm xuất bản: 2005
  • Định dạng: xiii, 117 p. : ill. ; 27 cm..
  • Số nhận dạng: ISBN0415328535 (hb);ISBN0415328543 (pb)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...