skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in american and vietnamese short stories from 1975 to 1991 = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm dùng để biểu đạt "cuộc sống" trong các truyện ngắn của Mỹ - Việt từ 1975 đến 1991. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Đinh Thị Mai Anh; Ngô Đình Phương

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 ĐI-A 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...