skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rule-based expert systems : the MYCIN experiments of the Stanford Heuristic Programming Project

Buchanan Bruce G; Shortliffe Edward Hance

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1984. - (004 RUL 1984) - ISBN0201101726

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...