skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WiFi, WiMAX and LTE multi-hop networks : basic communication protocols and application areas

Wei Hung-Yu; Rykowski Jaragniew; Dixit Sudhir

New Jersey : John Wiley & Sons, 2013 - (004.6 WEI 2013) - ISBN9780470481677

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...