skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A preface to democratic theory

Dahl Robert Alan

[Chicago] : University of Chicago Press , [1956] - (321.8 DAH 1956) - ISBN0226134261

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  A preface to democratic theory
 • Tác giả: Dahl Robert Alan
 • Chủ đề: Democracy; Democracia; Theorieën; Dân chủ; Chính quyền dân chủ
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Charles R. Walgreen Foundation lectures
 • Nơi xuất bản: Chicago : University of Chicago Press
 • Năm xuất bản: 1956
 • Định dạng: 155 p. : illus. ; 21 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0226134261

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...