skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arguing in communities : reading and writing arguments in context

Hatch Gary Layne.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003. - (808 HAT 2003) - ISBN0767416813 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Arguing in communities : reading and writing arguments in context
 • Tác giả: Hatch Gary Layne.
 • Chủ đề: Persuasion (Rhetoric); Reasoning; Communication -- Social aspects; Rhetoric -- Research -- Methodology; Tu từ học; Nghệ thuật hùng biện; Kỹ năng viết; Tiểu luận; Tiếng Anh
 • Mô tả: Machine generated contents note: Part One THE ESSENTIAL PRINCIPLES 1 -- 1 Arguments In Context 3 -- 2 Analyzing and Evaluating Ethos 67 -- 3 Analyzing and Evaluating Pathos 109 -- 4 Analyzing and Evaluating Logos 139 -- 5 Writing Arguments 221 -- 6 Writing Researched Arguments 327 -- Part Two TYPES OF CLAIMS 443 -- 7 Arguing Claims about Existence 445 -- 8 Arguing Claims about Causality 499 -- 9 Arguing Claims about Language 555 -- 10 Arguing Claims about Values 619 -- 11 Arguing Claims about Actions 711 -- 12 Arguing with Images 757.
 • Nơi xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill
 • Năm xuất bản: c2003
 • Định dạng: xlvi, 797, [33] p. : ill. ; 24 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0767416813 (acid-free paper)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...