skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spoken language processing : a guide to theory, algorithm, and system development

Huang Xuedong.

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, c2001. - (QA76.9.N38 H83 2001) - ISBN0130226165

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...