skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Intel microprocessors : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions : architecture, programming, and interfacing

Brey Barry B.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2009. - (004.165 BRE 2009) - ISBN9780137140947;ISBN0137140940 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    The Intel microprocessors : 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit extensions : architecture, programming, and interfacing
  • Tác giả: Brey Barry B.
  • Chủ đề: Intel microprocessors; Pentium (Microprocessor); Máy vi tính; Bộ vi xử lý
  • Nơi xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall
  • Năm xuất bản: c2009
  • Định dạng: xviii, 925 p. : ill. ; 26 cm..
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN9780137140947;ISBN0137140940 (pbk.) :

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...