skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liver segmentation in contrast enhanced CT data using graph cuts and interactive 3D segmentation refinement methods

Beichel, Reinhard ; Bornik, Alexander ; Bauer, Christian ; Sorantin, Erich

Medical Physics, March 2012, Vol.39(3), pp.1361-1373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-2405 ; E-ISSN: 2473-4209 ; DOI: 10.1118/1.3682171

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...