skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Churchill and the Islamic world: Orientalism, empire and diplomacy in the Middle East. By Warren Dockter

Polláková, L' Ubica

International Affairs, March 2016, Vol.92(2), pp.459-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12561

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Churchill and the Islamic world: Orientalism, empire and diplomacy in the Middle East. By Warren Dockter
  • Tác giả: Polláková, L' Ubica
  • Chủ đề: Diplomacy
  • Là 1 phần của: International Affairs, March 2016, Vol.92(2), pp.459-460
  • Mô tả: To purchase or authenticate to the full-text of this article, please visit this link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2346.12561/abstract Byline: L'ubica Pollakova ***** No abstract is available for this article. *****
  • Số nhận dạng: ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12561

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...