skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AP-Based Handoff Management Scheme Using Multiple Interfaces in IEEE 802.11 Wireless LANs

Jeon, Youchan ; Kim, Myeongyu ; Lee, Sungkuen ; Kyung, Yeunwoong ; Kim, Haesoo ; Park, Jinwoo

IEICE Transactions on Communications, 2011, Vol.E94-B(11), pp.3186-3189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E94.B.3186

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...