skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead in Organic Synthesis

Main Group Metals in Organic Synthesis, Chapter 13, p.721-751

ISBN: 9783527305087 ; E-ISBN: 9783527602605 ; DOI: 10.1002/3527602607.ch13

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Lead in Organic Synthesis
  • Chủ đề: Main Group Metals ; Organic Synthesis ; Lead ; Pb(Iv) Compounds As Oxidizing Agents ; Pb(Ii) As A Lewis Acid ; Pb(0) Compounds As Reducing Agents
  • Là 1 phần của: Main Group Metals in Organic Synthesis, Chapter 13, p.721-751
  • Mô tả: introduction general aspects preparation of organolead compounds outstanding features of lead compounds pb(iv) compounds as oxidizing agents [pb(iv) is reduced to pb(ii)] cc bond formation (alkylation, arylation, vinylation, acetylenation, cc coupling, etc.) arylation of enolate equivalents vinylation of enolate equivalents alkynylation of enolate equivalents aryl‐aryl coupling other cc bond‐forming reactions (r‐pb as r•·or r − ) transition metal‐catalyzed reactions cc bond‐forming reactions using pb(oac) 4 co bond formation (acetoxylation, including oxidative cleavage of a csi bond, etc.) cn bond formation (aziridination, etc.) cx (cl, br, i) bond formation cc bond cleavage (fragmentation: cyclic to acyclic, etc.) pb(ii) as a lewis acid pb(0) compounds as reducing agents [pb(0) is oxidized to pb(ii); catalytic use of pb(ii), etc.] conclusion references
  • Nơi xuất bản: Weinheim, FRG: Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
  • Năm xuất bản: 2005
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9783527305087 ; E-ISBN: 9783527602605 ; DOI: 10.1002/3527602607.ch13

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...