skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Water diplomacy as an approach to regional cooperation in South Asia: A case from the Brahmaputra basin

Barua, Anamika

Journal of Hydrology, December 2018, Vol.567, pp.60-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1694 ; DOI: 10.1016/j.jhydrol.2018.09.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...