skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Directions in historiography : History and Irish nationalism

English|, Richard

Irish Historical Studies, 05/2011, Vol.37(147), pp.447-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1214 ; E-ISSN: 2056-4139 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021121400002753

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...