skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid Prototyping of Adaptable User Interfaces

Leonidis, Asterios ; Antona, Margherita ; Stephanidis, Constantine

International Journal of Human-Computer Interaction, 04/2012, Vol.28(4), pp.213-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10447318.2011.581891

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...