skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Systematic and Generalizable Approach to the Heuristic Evaluation of User Interfaces

Alonso-Ríos, David ; Mosqueira-Rey, Eduardo ; Moret-Bonillo, Vicente

International Journal of Human–Computer Interaction, 02 December 2018, Vol.34(12), p.1169-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-7318 ; E-ISSN: 1532-7590 ; DOI: 10.1080/10447318.2018.1424101

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...