skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dopamine crosslinked graphene oxide membrane for simultaneous removal of organic pollutants and trace heavy metals from aqueous solution

Wang, Jing ; Huang, Tiefan ; Zhang, Lin ; Yu, Qiming Jimmy ; Hou, Li'an

Environmental Technology, 02 December 2018, Vol.39(23), pp.3055-3065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3330 ; E-ISSN: 1479-487X ; DOI: 10.1080/09593330.2017.1371797

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...