skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The interrelationship between individual human rights, minority rights and the right to self‐determination and its importance for the adequate protection of linguistic minorities

Henrard, Kristin

Global Review of Ethnopolitics, 01 September 2001, Vol.1(1), p.41-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-8804 ; DOI: 10.1080/14718800108405089

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...