skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Promoting Competition in Innovation Through Merger Control in the ICT Sector: A Comparative and Interdisciplinary Study

Tyagi, Kalpana

Series ISSN: 2199-7462 ; ISBN: 978-3-662-58783-6 ; E-ISBN: 978-3-662-58784-3 ; DOI: 10.1007/978-3-662-58784-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...