skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in Design for Inclusion: Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Design for Inclusion and the AHFE 2019 International Conference on Human Factors for Apparel and Textile Engineering, July 24-28, 2019, Washington D.C., USA

Di Bucchianico, Giuseppe

Series ISSN: 2194-5357 ; ISBN: 978-3-030-20443-3 ; E-ISBN: 978-3-030-20444-0 ; DOI: 10.1007/978-3-030-20444-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...