skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entertainment Computing - ICEC 2016: 15th IFIP TC 14 International Conference, Vienna, Austria, September 28-30, 2016, Proceedings

Wallner, Günter ; Kriglstein, Simone ; Hlavacs, Helmut ; Malaka, Rainer ; Lugmayr, Artur ; Yang, Hyun-Seung;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Wallner, Günter (Editor) ; Kriglstein, Simone (Editor) ; Hlavacs, Helmut (Editor) ; Malaka, Rainer (Editor) ; Lugmayr, Artur (Editor) ; Yang, Hyun-Seung (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319460994 ; ISBN: 3319460994 ; E-ISBN: 9783319461007 ; E-ISBN: 3319461001 ; DOI: 10.1007/978-3-319-46100-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...