skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimization of laser induced breakdown spectroscopy system by neurogenetic method for multi-elemental analysis of heavy metals in soil

Liu, Lituo ; Liu, Jianguo ; Zhao, Nanjing ; Wang, Yin ; Shi, Huan ; Wang, Chunlong ; Zhang, Yujun ; Liu, Wenqing

Proceedings of SPIE, 31 December 1899, Vol.8197(1)

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.904796

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...