skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epitaxial deposition of metals on uniaxial oriented semi-crystalline polymers

Petermann, J. ; Broza, G.

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(3), pp.1108-1112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01103557

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Epitaxial deposition of metals on uniaxial oriented semi-crystalline polymers
  • Tác giả: Petermann, J. ; Broza, G.
  • Chủ đề: Metal Industries ; Epitaxy ; Polymers
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(3), pp.1108-1112
  • Mô tả: The evaporation of certain metals (tin, indium, bismuth, tellurium) onto uniaxially oriented semi-crystalline polymer films leads to strongly textured lattice orientations of the metals. The contact planes differ in character from the common epitaxy because the polymer surface planes are ( h k 0) planes having only the [001] direction in common, and a single polymer crystallite has a surface area of ∼ 100 × 20 nm 2 only, while the metal film has a “single crystalline” texture over the entire surface.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01103557

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...