skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transformation to pearlite from austenitized and recrystallized austenite

Yao, C.K. ; Zhang, Y.M. ; Men, X.Y. ; Zhang, S.Q.

Materials Science and Engineering, October 1986, Vol.83(1), pp.L1-L6

ISSN: 0025-5416 ; DOI: 10.1016/0025-5416(86)90186-2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...