skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A picture is worth a thousand words: on visual aspects of user interfaces of radio-telescopes

Alberti, Valentina ; Brajnik, Giorgio

06 July 2018, Vol.10707, pp.107072Q-107072Q-7

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510619678 ; ISBN: 1510619674 ; DOI: 10.1117/12.2313288

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...