skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of two different electronic health record user interfaces on intensive care provider task load, errors of cognition, and performance

Ahmed, Adil ; Chandra, Subhash ; Herasevich, Vitaly ; Gajic, Ognjen ; Pickering, Brian W.

Critical Care Medicine, 2011, Vol.39(7), pp.1626-1634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3493 ; DOI: 10.1097/CCM.0b013e31821858a0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...