skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review: Mass Media in the Post-Soviet World: Market Forces, State Actors, and Political Manipulation in the Informational Environment After Communism by Peter Rollberg and Marlene Laruelle, eds

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2019, Vol.96(3), pp.925-926 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699019840293

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Review: Mass Media in the Post-Soviet World: Market Forces, State Actors, and Political Manipulation in the Informational Environment After Communism by Peter Rollberg and Marlene Laruelle, eds
  • Tác giả: Moretti, Anthony
  • Chủ đề: Journalism & Communications
  • Là 1 phần của: Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2019, Vol.96(3), pp.925-926
  • Mô tả: "Mass Media in the Post-Soviet World: Market Forces, State Actors, and Political Manipulation in the Informational Environment After Communism," edited by Peter Rollberg and Marlene Laruelle, is reviewed.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699019840293

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...