skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2016, Vol.93(3), pp.701-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016659075m

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland
  • Tác giả: Moretti, Anthony
  • Chủ đề: Journalism & Communications
  • Là 1 phần của: Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2016, Vol.93(3), pp.701-702
  • Mô tả: [...]the government's interest easily trumps the media's public interest. Summarized briefly, the African National Congress (ANC) has enjoyed a monopoly on power since the collapse of the apartheid system.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016659075m

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...