skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3. History, Geography and Sociology

Journal for the Study of the Old Testament, July 2010, Vol.34(5), pp.49-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-0892 ; E-ISSN: 1476-6728 ; DOI: 10.1177/0309089210365606

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...