skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Affective nationalism: Issues of power, agency and method

Antonsich, Marco ; Skey, Michael

Progress in Human Geography, December 2017, Vol.41(6), pp.843-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/0309132516665279

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Affective nationalism: Issues of power, agency and method
  • Tác giả: Antonsich, Marco ; Skey, Michael
  • Chủ đề: Anthropology ; Geography
  • Là 1 phần của: Progress in Human Geography, December 2017, Vol.41(6), pp.843-845
  • Mô tả: This commentary was published in the journal, Progress in Human Geography [SAGE © The Author(s)] and the definitive version is available at: http://dx.doi.org/10.1177/0309132516665279
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/0309132516665279

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...