skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ‘Healthy Me’ project: evaluating a mental health promotion initiative in primary schools in Northern Ireland

Adoption & Fostering, March 2016, Vol.40(1), pp.88-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575916632682

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The ‘Healthy Me’ project: evaluating a mental health promotion initiative in primary schools in Northern Ireland
  • Chủ đề: Social Welfare & Social Work
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering, March 2016, Vol.40(1), pp.88-98
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575916632682

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...