skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speaking in tongues

Baltsiotis, Lambros ; Embiricos, Leonidas ; Margaronis, Maria

Index on Censorship, March 2001, Vol.30(2), pp.145-151

ISSN: 0306-4220 ; DOI: 10.1080/03064220108536918

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Speaking in tongues
  • Tác giả: Baltsiotis, Lambros ; Embiricos, Leonidas ; Margaronis, Maria
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Index on Censorship, March 2001, Vol.30(2), pp.145-151
  • Mô tả: The battle over minority languages hots up
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0306-4220 ; DOI: 10.1080/03064220108536918

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...