skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NATIONALISM.

Wright, H

Liberator (1831-1865), Sep 27, 1844, Vol.14(39), p.155

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    NATIONALISM.
  • Tác giả: Wright, H
  • Là 1 phần của: Liberator (1831-1865), Sep 27, 1844, Vol.14(39), p.155
  • Mô tả: At the supper table, this evening, the subject of Inspiration came up, and I happened to remark, that God holds intercourse with men, and communicates his will to them, and holds them responsible not as NATIONS, but as INDIVIDUALS. Whereupon M. said to me--'Your patriotism seems rather low, judging from what I have often heard you say.
  • Ngôn ngữ: English

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...