skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal bank interest margin and default risk in equity returns under the return to domestic retail with structural breaks

Tsai, Jeng-Yan ; Lin, Jyh-Horng

Applied Economics, 2013, p.753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036846 ; E-ISSN: 14664283

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...