skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?

Laksmana, Evan

Contemporary Southeast Asia, Aug 2011, Vol.33(2), pp.157-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129797X ; E-ISSN: 1793284X ; DOI: 10.1355/cs33-2a

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?
  • Tác giả: Laksmana, Evan
  • Chủ đề: Indonesia ; Politics ; Foreign Policy ; Natural Resources ; Political Leadership ; Geography ; Public Opinion ; Climate Change ; Consolidation
  • Là 1 phần của: Contemporary Southeast Asia, Aug 2011, Vol.33(2), pp.157-182
  • Mô tả: This paper seeks to challenge the view that Indonesia's geographical and population size account for its rising regional and global profile. Instead, it makes three inter-related arguments. First, the manifestations of Indonesia's foreign policy and global profile have always been based on its ability...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0129797X ; E-ISSN: 1793284X ; DOI: 10.1355/cs33-2a

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...