skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Web at home: Information seeking and Web searching in the home environment

Soo Young Rieh

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jun 2004, Vol.55(8), pp.743-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.20018

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...