skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond logs and surveys: In-depth measures of people's Web use skills

Hargittai, Eszter

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Dec 2002, Vol.53(14), pp.1239-1244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10166

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...