skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy

Bertsch, Paul ; Hunter, Douglas ; Sutton, Stephen ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark

Environmental Science & Technology, May 1994, p.980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013936X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    In situ chemical speciation of uranium in soils and sediments by micro X-ray absorption spectroscopy
  • Tác giả: Bertsch, Paul ; Hunter, Douglas ; Sutton, Stephen ; Bajt, Sasa ; Rivers, Mark
  • Chủ đề: X Rays ; Soils ; Scientific Imaging ; Metals ; Chemistry
  • Là 1 phần của: Environmental Science & Technology, May 1994, p.980
  • Mô tả: Uranium oxidation states in the 50-300-um regions of contaminated sediments and other qualitative information concerning uranium bonding environments are inferred using X-ray absorption near-edge structure spectroscopy with microanalytical capabilities.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0013936X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...