skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lobbying

Lewis, Ron

The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1

ISSN: 15218767

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Lobbying
  • Tác giả: Lewis, Ron
  • Chủ đề: Charleston ; Wv ; Us ; South Atlantic ; Lobbyists ; Image ; Trends
  • Là 1 phần của: The State Journal, Feb 16, 1998, Vol.14(4), p.1
  • Mô tả:   Their profession has such a bad name in some circles that some lobbyists don't even want to be called lobbyists anymore -- in true '90s form, they've adopted a sanitized, non-descriptive substitute term: "Government relations specialist."
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 15218767

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...