skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fabrication of nanocomposites through diffusion bonding under high-pressure torsion

Jae-Kyung, Han ; Dong-Hyun, Lee ; Jang, Jae-Il ; Langdon, Terence

Journal of Materials Research, Sep 2018, Vol.33(18), pp.2700-2710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08842914 ; E-ISSN: 20445326 ; DOI: 10.1557/jmr.2018.205

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...