skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the Digital Trail

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On the Digital Trail
  • Tác giả: Greengard, Samuel
  • Chủ đề: Europe ; Computer Forensics ; Espionage ; Technology Adoption ; Police ; Western Europe ; Software & Systems
  • Là 1 phần của: Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, p.19
  • Mô tả: Digital forensics has evolved far beyond a way to examine a hard drive for metadata, time stamps, and deleted files. It's now used to unravel everything from international business espionage to cyberspying and cyberwars. Forensic techniques are also being...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...