skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The European Central Bank as Lender of Last Resort for Sovereigns in the Eurozone

Buiter, Willem ; Rahbari, Ebrahim

Journal of Common Market Studies, Sep 2012, Vol.50(S2), pp.6-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219886 ; E-ISSN: 14685965 ; DOI: 10.1111/j.1468-5965.2012.02275.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...