skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expropriation of oil and gas investments: Historical, legal and economic perspectives in a new age of resource nationalism

Joffé, George ; Stevens, Paul ; George, Tony ; Lux, Jonathan ; Searle, Carol

Journal of World Energy Law & Business, 2009, Vol. 2(1), pp.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-9957 ; E-ISSN: 1754-9965 ; DOI: 10.1093/jwelb/jwn022

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...