skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

‘What an Idea Sirji!’: Intersections of neo-liberal subjectivities and development discourses in Idea Cellular ads

Mukherjee, Rahul

Studies in South Asian Film & Media, April 2012, Vol.4(1), pp.95-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-4921

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...