skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Mcinnes, L. C ; Dahlgren, T ; Nieplocha, J ; Bernholdt, D ; Allan, B ; Armstrong, R ; Chavarria, D ; Elwasif, W ; Gorton, I ; Krishan, M ; Malony, A ; Norris, B ; Ray, J ; Shende, S ; Mathematics and Computer Science ; Llnl ; Pnnl ; Ornl ; Snl ; Univ. of Oregon; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

J. Phys.: Conf. Ser, 01 January 2007, Vol.78(2007) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...