skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethernet-based flash ADC for a plant PET detector system

Lee, Seung Joon ; Dong, Hai T ; Mckisson, John E ; Weisenberger, Andrew G ; Xi, Wenze ; Howell, C. R ; Reid, C. D ; Smith, Mark F; Thomas Jefferson National Accelerator Facility, Newport News, VA (United States) (Corporate Author)

01 November 2012

DOI: 10.1109/NSSMIC.2012.6551322

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...