skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fusion Talk : A Remote Participation Tool

Santos, J. H. ; Reis, F. ; Fernandes, H. ; Neto, A. ; Duarte, A. ; Oliveira, F. ; de Sá, W. P.

Plasma And Fusion Science: 17th IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices, Lisbon (Portugal) (22–24 October 2007): AIP Conference Proceedings, 07 April 2008, Vol.996(1), pp.281-285 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0515-8 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2917024

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...