skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JANIS‐2: An Improved Version of the NEA Java‐based Nuclear Data Information System

Soppera, N. ; Henriksson, H. ; Nouri, A. ; Nagel, P. ; Dupont, E.

International Conference On Nuclear Data FOR Science And Technology, Santa Fe, New Mexico (USA) (26 September-1 October 2004): AIP Conference Proceedings, 24 May 2005, Vol.769(1), pp.557-560 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0-7354-0254-X ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1945070

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...