skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X-ray diffraction in the pulsed laser heated diamond anvil cell

Goncharov, Alexander F. ; Prakapenka, Vitali B. ; Struzhkin, Viktor V. ; Kantor, Innokenty ; Rivers, Mark L. ; Dalton, D. Allen

Rev. Sci. Instrum., 2010, Vol.81 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.3499358

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...