skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Foreign trade

UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)

National Accounts Studies of the Arab Region, National Accounts Studies of the Arab Region, bulletin no. 33, pp.237-276

Series E-ISSN: 2412-1959 ; E-ISBN: 9789210565493 ; E-ISBN: 9210565495 ; DOI: 10.18356/ac227dc8-en-ar

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Foreign trade
  • Tác giả: UN (Corporate Author) ; Onu (Corporate Author)
  • Là 1 phần của: National Accounts Studies of the Arab Region, National Accounts Studies of the Arab Region, bulletin no. 33, pp.237-276
  • Mô tả: This chapter provides data on foreign trade for ESCWA member countries. Data were primarily collected from national sources. يتناول هذا الفصل التجارة الخارجية في البلدان الأعضاء في الإسكوا. وقد جُمعت معظم البيانات الواردة فيه من مصادر وطنية.
  • Nơi xuất bản: New York: United Nations
  • Năm xuất bản: 31 December 2013
  • Ngôn ngữ: Arabic
  • Số nhận dạng: Series E-ISSN: 2412-1959 ; E-ISBN: 9789210565493 ; E-ISBN: 9210565495 ; DOI: 10.18356/ac227dc8-en-ar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...